CBT - Ikut Tuhan Bagaimana

Terdapat 77 kisah yang telah dipilih dari Alkitab Suci untuk membantu kita menurut Tuhan.  Mari tonton video.

 1. Tuhan Menciptakan Dunia (Kejadian 1:1~2:3)
 2. Manusia & Wanita (Kejadian 2:4-10, 15-25)
 3. Manusia & Wanita Ingkar akan Tuhan (Kejadian 3)
 4. Kain dan Habel (Kejadian 4:1-17, 25-26)
 5. Air Bah (Kejadian 6:3-22; 7:1~9:17)
 6. Menara Babel (Kejadian 9:20-29; 10 (brief); 11:1-9)
 7. Tuhan Memanggil Abram (Kejadian 11:27~12:20)
 8. Abram Selamatkan Lot (Kejadian 13~14)
 9. Perjanjian Tuhan - Tanah (Kejadian 15)
 10. Abram, Sarai & Hagar (Kejadian 16)
 11. Perjanjian Tuhan dengan Abraham (Kejadian 17)
 12. 3 Pelawat (Kejadian 18:1-16)
 13. Sodom & Gomora (Kejadian 18:17~19:38)
 14. Abraham, Sara dan Raja Abimelekh (Kejadian 20:1-18; 21:22-34)
 15. Kelahiran Ishak, Ismael Diusir (Kejadian 21:1-21)
 16. Abraham & Ishak (Kejadian 22:1-19)
 17. Adik-beradik Mengkhianati Yusuf (Kejadian 37)
 18. Yusuf Berjaya Mengatasi Godaan (Kejadian 39:1-23)
 19. Tuhan Memanggil Musa (Keluaran 3~4:20)
 20. Perayaan Paska (Keluaran 12:1-46; 13:19)
 21. Laut Gelagah (Keluaran 13:17~15:20)
 22. Tuhan Memenuhi Keperluan Umat (Keluaran 15:22~17:7)
 23. Sepuluh Hukum Tuhan (Keluaran 19:1-25; 20:1-21)
 24. Patung Lembu Emas (Keluaran 24:9-18; 32:1-35)
 25. Tatacara Pengorbanan (Imamat 1)
 26. Miryam dan Harun Mencela Musa (Bilangan 12)
 27. Musa Menghantar 12 orang Pengintip (Bilangan 12:16~13:2; 13:17~14:45)
 28. Kota Yerikho (Yosua 1:1-9; 2&3 (brief); 5:13-15; 6:1-27)
 29. Kota Ai dan Dosa di Kem (Yosua 7:2-26; 8:1-29)
 30. Samuel (1 Samuel 1~3:21)
 31. Samuel mengurapi Daud (1 Samuel 16:1-13)
 32. Daud vs Goliat (1 Samuel 17)
 33. Raja Daud & Batsyeba (2 Samuel 11~12:25)
 34. Elisa & Tentera Malaikat (2 Raja-raja 6:8-23)
 35. Tuhan Menjanjikan Mesias (Mikha 5:2; Yesaya 7:14; 53:2-12)
 36. Patung Emas Gergasi (Daniel 3)
 37. Daniel dan Singa (Daniel 6)
 38. Persiapan Malaikat Menyambut Kelahiran Yesus (Lukas 1:26-45, 56; Matius 1:18-25; Lukas 2:1, 4-20)
 39. Yohanes Pembaptis & Yesus Dibaptis (Matius 3:1-17)
 40. Yesus Dicubai Iblis (Matius 4:1-11)
 41. Yesus - Anak Domba Tuhan (Yohanes 1:29-34)
 42. Yesus Membersihkan Rumah Tuhan (Yohanes 2:13-21)
 43. Nikodemus (Yohanes 3:1-6, 9-10, 12, 16-18)
 44. Wanita Samaria (Yohanes 4:4-42)
 45. Penjalaan yang Luar Biasa (Lukas 5:1-11)
 46. Orang Lumpuh (Markus 2:1-12)
 47. Matius - Pemungut Cukai (Markus 2:13-17)
 48. Ketua Askar Roma (Matius 8:5-13)
 49. Wanita Berdosa Mengurapi Kaki Yesus dengan Minyak Wangi (Lukas 7:36-50)
 50. Yesus Meneduhkan Angin Ribut dan Menyembuhkan Orang Dirasuk Roh Jahat (Markus 4:35~5:20)
 51. Wanita yang Menderita Penyakit Pendarahan & Anak Perempuan Yairus (Markus 5:21-43)
 52. Tradis Orang Yahudi (Matius 15:1-12, 15-20)
 53. Yesus Menyembuhkan Lelaki Pekak (Markus 7:31-37)
 54. Petrus Berjalan di atas Laut (Matius 14:22-33)
 55. Yesus Menyembuhkan seorang Anak Pekak yang Dirasuki (Markus 9:14-29)
 56. Apabila Saudara Seiman Berdosa (Matius 18:15-17)
 57. Seorang Perempuan Kena Tangkap Basah (Yohanes 8:2-11)
 58. Yesus Mencelikkan Lelaki Buta (Yohanes 9:1-41)
 59. Yesus Mengutus Pengikut Berdua-dua (Lukas 10:1-20)
 60. Orang Samaria yang Baik (Lukas 10:25-37)
 61. Biri-biri yang Hilang, Syiling yang Hilang, Anak Lelaki yang Sesat (Lukas 15:1-32)
 62. Orang Kaya & Lazarus (Lukas 16:19-31)
 63. Lazarus Mati dan Dihidupkan (Yohanes 11:1-53)
 64. Penceraian (Matius 19:3-9)
 65. Zakheus (Lukas 19:1-10)
 66. Perjamuan Terakhir (Lukas 22:7-23)
 67. Pokok Anggur & Cabangnya (Yohanes 15:1-8)
 68. Yesus Berdoa di Taman Getsemani (Matius 26:30-39; Lukas 22:43-44; Matius 26:40-56)
 69. Percubaan Yesus 1, 2, 3 (Matius 26:36, 47-75; 27:1-5)
 70. Percubaan Yesus 4, 5, 6 (Lukas 23:1-16; Matius 27:15-31)
 71. Yesus Dipukul, Disalibkan & Dikuburkan (Matius 27:32-43, 45-51, 54-56, 60, 62-66; Lukas 23:34-35; Yohanes 19:38-42)
 72. Kebangkitan Yesus (Matius 28:1-4; Yohanes 20:1-18)
 73. Perjalanan ke Emaus (Lukas 24:13-35)
 74. Yesus Bertemu dengan Pengikut-pengikut (Yohanes 20:19-29)
 75. Perintah Utama Yesus kepada Pengikut-pengikut (Matius 28:16-20; Kisah Rasul-rasul 1:4-12)
 76. Roh Kudus Datang & Ribuan Insan Percaya (Kisah Rasul-rasul 1:13-15; 2:1-8, 11-24, 29-41)
 77. Jalinan Kasih Saudara Seiman (Kisah Rasul-rasul 2:41-47)