Cerita Pendek Berita Baik

Terdapat 40 cerita pendek Berita Baik tentang hubungan antara Tuhan dan manusia dan hubungan antara manusia.  Mari klik imej ini untuk menonton video.

1. Pada Mulanya (Kejadian 1:1-5; Mazmur 90:2)

2. Firman Tuhan (Yesaya 45:18-19; Ibrani 4:12; Mazmur 19:7-10)

3. Penciptaan (Kejadian 1:1-25)

4. Adam dan Hawa (Kejadian 1:26-31; 2:7~3:24)

5. Kain dan Habel (Kejadian 4:1-16; Roma 3:23)

6. Bahtera Nuh (Kejadian 6:1-22; 2 Petrus 3:9)

7. Banjir Besar (Kejadian 7:1-24)

8. Abraham, Sarah dan Ishak (Kejadian 9:18-19; 17:1-8; 21:1-7; Matius 1:1-16)

9. Musa dan Undang-undang Tuhan (Keluaran 19:1-25; 34:27-32)

10. Sepuluh Perintah Tuhan (Keluaran 20:1-17)

11. Persembahan untuk Dosa (Imamat 4:27-35; Yohanes 1:29)

12. Penyelamat dijanjikan (Lukas 1:26-38; Matius 1:18-25)

13. Kelahiran Yesus (Lukas 2:1-20)

14. Yesus, Guru (Lukas 2:41-52; Markus 6:34)

15. Mukjizat Yesus (Markus 8:22-26; 5:35-43; 6:45-52)

16. Yesus menderita (Matius 27:11-31)

17. Yesus disalibkan (Markus 15:22-39; 1 Petrus 2:21-24)

18. Kebangkitan dari kematian (Lukas 23:50~24:9)

19. Tomas Percaya (Yohanes 20:19-31)

20. Dinaikkan ke Syurga (Kisah Rasul-rasul 1:1-11)

21. Salib yang kosong (1 Petrus 3:18; Galatia 2:20)

22. Kedua-dua Jalan (Matius 7:13-14; Yohanes 3:16; 1 Yohanes 1:9)

23. Anak-anak Tuhan (Yohanes 6:37-40; 14:6; Wahyu 7:9)

24. Dilahirkan lagi (Yohanes 3:1-18; Titus 3:4-7; 1 Petrus 1:22-23)

25. Roh Kudus datang (Yohanes 14:15-18; Kisah Rasul-rasul 2:1-39)

26. Hidup dalam cahaya (Yohanes 3:19-21; 8:12; 1 Yohanes 1:5-7)

27. Orang baru (Galatia 5:16-26; Efesus 4:22-32; 2 Korintus 5:17)

28. Keluarga Kristian (Efesus 5:21~6:4; 1 Petrus 3:1-9)

29. Sayangi musuh anda (Matius 5:43-48; Lukas 10:25-37)

30. Yesus, maha kuasa (Kisah Rasul-rasul 19:18-20; Mazmur 115:1-8; 1 Yohanes 3:8; 4:4)

31. Menghalau Roh-roh Jahat (Markus 5:1-20; Yakobus 4:7)

32. Godaan (Matius 6:24; 1 Timotius 6:6-10; 1 Korintus 10:13-14)

33. Apabila Kita berdosa (Lukas 15:11-32; 1 Yohanes 1:7-9)

34. Penyakit (Filipi 4:6-7; Yakobus 5:13-16)

35. Kematian (1 Tesalonika 4:13-18; Ibrani 2:14-15; Wahyu 14:13)

36. Tubuh Kristus (1 Korintus 12:12-31; Efesus 4:11-16; 1 Petrus 4:10)

37. Perjumpaan untuk Ibadah (Ibrani 10:24-25; 1 Korintus 11:23-34; Kolose 3:15-17)

38. Yesus akan Kembali (Yohanes 14:1-3; 1 Tesalonika 4:13~5:4)

39. Menghasilkan buah (Matius 7:15-20; Galatia 5:22-23; Yohanes 15:1-8)

40. Kesaksian (Matius 28:18-20; Kisah Rasul-rasul 1:8)